Nhóm sản phẩm Đường Huyết

GYMEDIA

Chiết xuất lá dây thìa canh Gymnema sylvestre (25% Gymnemic acid) 250 mg

GYMEDIA

Liên hệ