Nhóm sản phẩm đẹp da

Ihana Rich White

Công ty cổ phần Monomaru MNI (Monomaru Corporation), 3-1-6. 501 Kozu, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka-Fu, 542-0072, Japan

Ihana Rich White

Liên hệ
Collagen Royal

Công ty cổ phần Monomaru MNI (Monomaru Corporation), 3-1-6. 501 Kozu, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka-Fu, 542-0072, Japan

Collagen Royal

Liên hệ
Orinale
Collagen (typ I, II, II) … 300mg
L-Cystin .… 250mg
Vitamin C .…. 30 mg
Vitamin E ….. 20 IU
Biotin …. 20mcg

Orinale

Liên hệ